کتیا (سطح 1)

200,000 تومان

 

توضیحات

کتیا

توسط آموزش نرم افزار کتیا قادر خواهید بود تا یکپارچگی مناسب، کامل و قدرتمندی بین منابع انسانی، ابزارها، روش ها و منابع های طراحی، مهندسی و ساخت در یک فرآیند کامل را ایجاد کنید و این گونه شاهد نتایجی مانند کاهش زمان طراحی، کاهش خطا در طراحی، بهینه کردن طرح، کاهش زمان تولید، افزایش کیفیت محصول و افزایش سود دهی باشید. 

مباحث این مجموعه آموزشی

Sketch کتیا

ساختار پروفیل ها، انواع فرمانهای ترسیم خطوط، ترسیم منحنی ها، کمان ها. نحوه ترسیم متن و سهمی ها و حذف راس های تیز، انواع برش ترسیمات اضافه، انواع الگوبرداری از پروفیل. انواع جابجایی پروفیل ها، تغییر مقیاس پروفیل و انواع ساختار پروفیل ها از نظر قیود اعمالی، قیدهای هندسی، قیدهای ابعادی و … . آشنایی با محیط Sketch، نوار منوی Start، نوار منوی View، نوار منوی Insert، نوار منوی Window، نوار ابزار Standard ، سفارشی کردن نرم افزار کتیا،

Part Design

دستور Pad ، دستور Drafted Filleted Pad ، دستور Multi Pad ، دستور Pocket ، دستور Drafted Filleted Pocket ، دستور Multi Pocket ، دستور Shaft ، دستور Groove ، دستور Hole ، دستور Rib ، دستور Slot ، دستور Stiffener ، دستور Solid Combine ، دستور Multi Section Solid ، دستور Remove Multi Section Solid ، دستور Fillet ، دستور Variable Radius Fillet ، دستورChordal Fillet ، دستور Face-Face Fillet ، دستور TriTangent Fillet ، دستور Chamfer ، دستور Draft Angle ، دستور Variable Draft ، دستور Draft Reflect Line ، دستور Shell ، دستور Thickness ، دستور Thread/Tap ، دستور Remove Face ، دستور Replace Face ، دستور Point ، دستور Line ، دستور Plane ، دستور Axis System ، دستور Translation ، دستور Rotation ، دستور Symmetry ، دستور Axis to Axis ، دستور Mirror ، دستور Rectangular Pattern ، دستور Circular Pattern ، دستور User Pattern ، دستور Scaling ، دستور Affinity ، دستور Split ، دستور Thick Surface  ، دستورClose Surface ، دستور Sew Surface ، دستور Assembly ، دستور Add ، دستور Remove ، دستور Intersect ، دستور Union Trim ، دستور Draft Both Sides ، دستور Advanced Draft ، دستور Automatic Filleting ، دستور Automatic Draft ، دستور Manual Feature Recognition ، دستور Automatic Feature Recognition ، دستور Part Analysis ، دستور Text With Leader ، دستور Text ، دستور Text Parallel to Screen ، دستور Flag Note With Leader، دستور Flag Note ، دستور 3D-Annotation-Query Switch On/ Switch Off ، دستور Measure Between ، دستور Measure Item ، دستور Measure Inertia ، دستور Draft Analysis ، دستور Tap-Thread Analysis ، دستور Wall Thickness Analysis ، دستور Dynamic Sectioning ، دستور Filter ، نمودار درختی، دستور Material ، دستور Capture

 Assembly کتیا

تعریف یک پارت یا پروداکت جدید، فراخوانی قطعه یا مجموعه مونتاژی، فراخوانی قطعه یا مجموعه مونتاژی با موقعیت دهی، تعیین نام برای قطعه فراخوانی شده، تعویض کردن قطعات، مرتب سازی شاخه ها در نمودار درختی، مدیریت شاخه ها در نمودار درختی، بارگذاری کردن قطعات یک مجموعه، کپی کردن قطعات در محیط مونتاژ، جابجایی قطعات در محیط، جابجایی قطعات نسبت به یک موضوع، جابجایی قطعات به روش هوشمند، جابجایی قطعات با قابلیت برخورد، قیدگذاری بین قطعات، نمایش مجموعه مونتاژی در صفحه های مختلف، تعریف یک پارت یا پروداکت جدید، فراخوانی قطعه یا مجموعه مونتاژی، فراخوانی قطعه یا مجموعه مونتاژی با موقعیت دهی، تعیین نام برای قطعه فراخوانی شده، تعویض کردن قطعات، مرتب سازی شاخه ها در نمودار درختی، مدیریت شاخه ها در نمودار درختی، بارگذاری کردن قطعات یک مجموعه، کپی کردن قطعات در محیط مونتاژ، جابجایی قطعات در محیط، جابجایی قطعات نسبت به یک موضوع، جابجایی قطعات به روش هوشمند، جابجایی قطعات با قابلیت برخورد، نمایش مجموعه مونتاژی در صفحه های مختلف، ایجاد نمای دمونتاژ از مجموعه، ایجاد متن در محیط گرافیکی، فرمان Split ، فرمان Hole ، فرمان Pocket ، فرمان Add ، فرمان Remove ، فرمان Symmetry ، تعیین نوع اندازه گذاری بین قطعات در قید آفست، آنالیز مجموعه از نظر قیود، آنالیز مجموعه از نظر وابستگی اجزا، آنالیز مجموعه از نظر وابستگی مکانیکی، آنالیز مجموعه از نظر برخورد و لقی قطعات، آنالیز و استخراج خصوصیات ابعادی یک قطعه، آنالیز فاصله بین دو قطعه در داخل مجموعه، آنالیز خصوصیات فیزیکی یک قطعه، آنالیز برخورد بین قطعات، آنالیز فاصله بین قطعات، آنالیز مجموعه مونتاژی در سطح مقطع های مختلف

Drafting

ایجاد سند جدید (فراخوانی مدل سه بعدی در محیط درفتینگ)، ایجاد نماها، ایجاد نمای روبرو، ایجاد نماهای جانبی، ایجاد نمای کمکی، ایجاد نمای ایزومتریک، ایجاد نما بر مبنای صفحات علائم مدل سه بعدی، ایجاد نمای گسترده، ایجاد نما با عنوان و مقیاس مشخص، کنترل جهت و زاویه نما، ایجاد نماها بطور هم زمان، ایجاد برخی از نماها بطور همزمان، جابجایی و پنهان کردن نماها، بررسی برخی خصوصیات نما، ایجاد نمای برش، ایجاد نمای برش با خط برشی خاص، ایجاد نمای برش با حذف برخی قطعات، ایجاد نمای برش با خط برشی خاص با حذف برخی قطعات، کنترل خط برش، تغییرات هاشور در نمای برش، ایجاد نمای جزیی، ایجاد نمای جزیی با لبه های دلخواه، ایجاد نمای جزئی با حذف برخی از قطعات، ایجاد نما از قطعات طویل، ایجاد نمای جزئ از داخل قطعه، تبدیل یک نما به نمای جزئی در حالتهای مختلف، تبدیل یک نما به نمای جزئی با قابلیت 3D ، ایجاد صفحه جدید، تغییر خصوصیات صفحه، انتقال یک نما از یک صفحه به یک صفحه جدید، استخراج نمای ایزومتریک از سه نما، تغییر دستگاه مختصات در نما، اندازه گذاری بر روی نماها، اندازه گذاری زنجیره ای، اندازه گذاری از مبنا، اندازه گذاری نقطه از مبنا، اندازه گذاری طول و فاصله، اندازه گذاری زاویه، اندازه گذاری شعاع، ااندازه گذاری قطر، اندازه گذاری پخ، اندازه گذاری رزوه، اندازه گذاری مختصاتی، جدول اندازه گذاری سوراخها، جدول مختصات پروفیل ها، اانتقال خط اندازه از موقعیتی به موقعیت جدید، شکست در خطوط کمکی اندازه ها، بررسی خصوصیات قید اندازه، بررسی خصوصیات عددی اندازه ها، مرتب کردن اندازه ها، تنظیم فاصله بین خطوط اندازه ها، مرتب کردن اندازه ها بطور اتومات، اندازه گذاری اتومات، اندازه گذاری اتومات با وقفه زمانی، ایجاد متن بر روی نما، ایجاد متن با خط راهنما، کپی کردن یک متن برای یک قسمت از نما، ویرایش متن ایجاد شده، مرتب کردن متن ها در یک نما، ایجاد تلرانس هندسی، ایجاد تلرانس های هندسی، ایجاد علائم صافی سطح، ایجاد علائم جوش، اختصاص دادن یک متن به یک لبه، شماره گذاری قطعات، شماره گذاری نسبت به یک سطح مبنا، ایجاد خطوط محور بر روی نقشه، ایجاد هاشور بر روی نقشه، ایجاد فلش بر روی نما، ایجاد جدول، فراخوانی تصویر در محیط درفتینگ، نقشه کشی در محیط درفتینگ، درجه بندی ناحیه کاری، شبکه بندی، نمایش سه بعدی مدل

Weld Design کتیا

تعیین نوع فرایند طراحی جوش، جوش قوسی یک طرفه، جوش قوسی یک طرفه نقطه ای، جوش قوسی دو طرفه، جوش لب به لب، جوش جناقی یک طرفه، جوش جناقی دو طرفه، جوش مخروطی یک طرفه، جوش مخروطی دو طرفه، جوش جناقی یک طرفه با دنباله، جوش جناقی دو طرفه با دنباله، جوش مخروطی یک طرفه با دنباله، جوش مخروطی دو طرفه با دنباله، جوش U شکل یک طرفه، جوش U شکل دو طرفه، جوش J شکل یک طرفه، جوش J شکل دو طرفه، جوش با پروفیل غیر استاندارد، تعریف یک اتصال جدید، معرفی یک اتصال به یک جوش، تعریف جنس جوش

Structure Design

ایجاد شبکه بر طبق مختصات کارتزین، ایجاد شبکه بر طبق مختصات قطبی، ایجاد شبکه بر طبق مختصات قطبی  با تعریف نقطه و خط، ایجاد شبکه با ابعاد متغییر در مختصات کارتزین، ایجاد شبکه با ابعاد متغییر در مختصات قطبی، ایجاد Plane روی شبکه به روش منظم، ایجاد Plane روی شبکه به روش نیمه منظم، ایجاد پلت با فرم خاص در یک شبکه، ایجاد پلت مسطح در یک شبکه، ایجاد پلت با اشکال خاص در یک شبکه، ایجاد سازه به روش انتخاب رفرنس، ایجاد سازه به روش نقطه به نقطه، ایجاد سازه به کمک Compass کتیا ، ایجاد سازه به روش آفست گیری، ایجاد سازه با تعریف نقطه شروع در مختصات استوانه ای، ایجاد سازه با تعریف نقطه شروع در مختصات کروی، ایجاد سازه به روش نقطه به نقطه با استفاده از یک صفحه، ایجاد سازه به روش نقطه به نقطه با استفاده از یک خط، ایجاد پلیت در انتهای یک سازه، اتصال دو عضو به هم، اتصال دهنده Collars ، اتصال دهنده  Chocks ، ایجاد حفره روی عضو، ایجاد حفره بر مبنای شکل های استاندارد، ایجاد برش های استاندارد در انتهای یک عضو، ایجاد شیار استاندار بر روی ورق در محل تقاطع با یک عضو، ایجاد شیار مفهومی بر روی ورق در محل تقاطع با یک عضو، برش یک عضو در محل برخورد با عضو دیگر، تبدیل یک عضو به دو عضو جدا از هم، تبدیل دو عضو به یک عضو یکپارچه، اصلاح یک عضو به کمک یه عضو دیگر، تغییر رنگ ورق و عضو

Generative Sheetmetal Design کتیا

معرفی محیط SheetMetal Design ، تعریف پارامترهای اولیه، ایجاد یک دیواره جدید، ایجاد ورق روی یک لبه بر مبنای یک اسکچ، ایجاد ورق روی یک لبه بدون اسکچ، استخراج ورق از یک اسکچ، ایجاد فلنچ به روش Basic ، ایجاد فلنچ به روش Relimited ، ایجاد Hem روی لبه یک دیواره به روش Basic ، ایجاد Hem روی لبه یک دیواره به روش Relimited ، ایجاد Tear Drop روی لبه یک دیواره به روش Basic ، ایجاد Tear Drop روی لبه یک دیواره به روش Relimited ، ایجاد فلنچ با سطح مقطع خاص بر روی یک لبه ورق، ایجاد قوس بین دو ورق، ایجاد قوس با شعاع متغییر بین دو ورق، ایجاد قوس بر روی یک ورق مسطح به کمک یک اسکچ، باز کردن یک ورق از قسمت خم، خم کردن یک ورق از محل های قوس، ایجاد یک حفره روی ورق، ایجاد سوراخ بر روی ورق، ایجاد حفره با سطح مقطع دایره بر روی ورق، ایجاد حفره در گوشه های یک ورق، ایجاد فیلت بر روی لبه های ورق، ایجاد پخ بر روی لبه های ورق، ایجاد یک حفره مسطح، ایجاد یک حفره با یک پروفیل باز، ایجاد یک حفره با یک منحنی، ایجاد یک حفره فلنچی، ایجاد حفره بادگیر، ایجاد پل بر روی ورق، ایجاد سوراخ فلنچی، ایجاد حفره دایره ای، ایجاد تقویت کننده بر روی ورق، ایجاد برجستگی پرچی شکل، ایجاد برجستگی با فرم دلخواه، ایجاد ورق قیفی شکل، ایجاد ورق با فرم آزاد، ایجاد ورق پیچیده شده، قرینه کردن یک موضوع، الگوبرداری مستطیلی از یک المان، الگوبرداری دایره ای از یک المان، الگوبرداری نامنظم از یک المان، جابجایی یک ورق، دوران یک ورق، جابجایی قرینه ای یک ورق، جابجایی یک ورق بر مبنای دستگاه مختصات، بررسی همپوشانی ورق، ذخیره کردن ورق با پسوند DXF ، تبدیل یک مدل سالید به یک مدل ورقی، تبدیل لبه های یک مدل ورقی به خم، بررسی شعاع خم

Functional Toleracing & Annotation

آشنایی با محیط، ایجاد متن بر روی مدل، ایجاد پرچم، تعریف سطح مبنا، سطح مبنا با ایجاد خصوصیت سطح، سطح مبنا با ایجاد، خصوصیت سطح برای نقطه، ترکیب دو رفرنس مبنا، ایجاد تلرانس هندسی، تعریف صافی سطح، جدا کردن یک قسمت از یک سطح،  ایجاد اندازه مبنا بر روی یک قسمت از مدل، اندازه گذاری روی لبه های قطعه، اندازه گذاری Cumulated ، اندازه گذاری نسبت به یک مبنا، اندازه گذاری مختصاتی، ایجاد اندازه به صورت کمان، اندازه گذاری بدون در نظر گرفتن صفحه Annotation ، فعال و غیرفعال کردن Annotations ، تشخیص علائم هر سطح، فیلتر کردن Annotations ، قرینه کردن Annotations ، ایجاد نمای برش از صفحات Annotations ، ایجاد هندسه های مرجع، ارتباط دو Plane از طریق سطح مبنا، نمایش روزه روی مدل با هندسه های مرجع، مدیریت Annotations بر مبنای سطوح قطعه، ایجاد یک سطح جدا از سطح مدل، چیدمان اندازه ها، مرتب کردن اندازه ها بر مبنای یک سیستم، انحراف یک المان از یک قطعه، بررسی انحراف بین دو نقطه بر مبنای فاصله، ایجاد صفحات Annotation ، ایجاد صفحه دید(برش) به روش آفست گیری، ایجاد صفحه دید(نما) بر در یک مسیر خاص، استخراج گزارش از مدل و متن ها، ایجاد نماهای مختلف از مدل، ایجاد تلرانس های پیشنهادی

مشخصات محصول کتیا

  • نام: آموزش نرم افزار کتیا
  • مدت آموزش: 47 ساعت
  • نوع آموزش: زبان فارسی
  • تعداد لوح: 3DVD
  • مدرس: مهندس مزینانی
  • لینک دانلود دائمی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نمونه فیلمهای پک آموزش نرم افزار کتیا اینجا کلیک کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتیا (سطح 1)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *